Konfiguracja routingu i serwera DHCP Ubuntu/Debian

Konfiguracja routingu i serwera DHCP Ubuntu/Debian

Konfiguracja interfejsów sieciowych

 1. Edytujemy
  sudo nano /etc/network/interfaces
 2. Konfigurujemy interfejs który będzie bramą domyślną dla sieci (np. dla LANu) w poniższym przykładzie jest to eth2 – jeżeli inna to wprowadzamy jej nazwę.
  Dodajemy:
  auto eth2
  iface eth2 inet static
  address 172.16.0.1
  netmask 255.255.0.0
  network 172.16.0.0
  broadcast 172.16.255.255
  przykład jest dla sieci 172.16.0.0/16

Ustanawiamy przekazywanie ipv4

 1. edytujemy
  sudo nano /etc/sysctl.conf
 2. usuwamy „#” lub wprowadzamy ręcznie linijkę
  net.ipv4.ip_forward=1

Ustanawiamy przekazywanie pakietów do wyznaczonego interfejsu – iptables

 1. Edytujemy
  sudo nano /etc/rc.local
 2. dodajemy przed exit 0 linijki, eth1 jest to interfejs do którego mają „płynąć” pakiety z interfejsu bramy domyślnej np. eth2
  iptables -P FORWARD ACCEPT
  iptables –table nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

Instalacja i konfiguracja serwera DHCP

 1. Instalacja serwera dhcp
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install isc-dhcp-server
 2. Usuwamy podstawową konfiguracje
  rm /etc/dhcp/dhcpd.conf
 3. Edytujemy
  nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
 4. dodajemy linijki:
  ddns-update-style none;
  option domain-name “lan.local”;
  option domain-name-servers 172.16.0.1, 8.8.8.8;
  default-lease-time 3600;
  max-lease-time 7200;
  authoritative;
  log-facility local7;
  subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
  range 172.16.1.1 172.16.1.250;
  option subnet-mask 255.255.0.0;
  option broadcast-address 172.16.255.255;
  option routers 172.16.0.1;
  }
 5. Ustanawiamy interfejs serwera dhcp – edytujemy
  nano /etc/default/isc-dhcp-server
 6. dodajemy do INTERFACES=”” nazwę naszego interfejsu, np.:
  INTERFACES=”eth2″
 7. Restartujemy serwer
Szybka instalacja WordPress w LAMP Ubuntu/Debian

Szybka instalacja WordPress w LAMP Ubuntu/Debian

WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi standardami i użyteczności. WordPress jest zarówno wolny (od słowa „wolność”), jak i darmowy.

Prościej rzecz ujmując, WordPress jest tym, czego używasz, kiedy chcesz pracować, korzystając z oprogramowania blogowego zamiast z nim walczyć. (wordpress – polska)

Instalacja

 1. Pobranie wp:
  cd /var/www
  wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
  tar -xzvf latest.tar.gz
 2. Wchodzimy na nasz serwer przez przeglądarkę i rozpoczynamy instalację (prostą) np 192.168.56.101/wordpress
 3. instalacja wymaga dodania przez np. nano danych do pliku wp-config.php
Instalacja menadżera bazy danych phpmyadmin Ubuntu/Debian

Instalacja menadżera bazy danych phpmyadmin Ubuntu/Debian

Wymagany serwer http np. lamp!

phpMyAdmin – narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisane w języku php. Oprogramowanie wydawane jest na licencji GNU General Public License i umożliwia między innymi tworzenie/usuwanie baz danych, dodawanie/kasowanie relacji oraz edycję ich struktury i zawartości. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym. (wikipedia)

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet phpmyadmin
  apt-get install phpmyadmin
 5. W procesie konfiguracji wprowadzamy hasło do MySQL oraz wybieramy serwer www na którym zostanie pakiet zainstalowany

Konfiguracja

 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i łączymy się z adresem ip/nazwą hosta/domeną serwera oraz dodajemy /phpmyadmin np 127.0.0.1/phpmyadmin lub serwer.local/phpmyadmin
 2. Logujemy się podając dane do użytkownika bazy danych np root
 3. Działamy zgodnie z interfejsem 😉
Instalacja i konfiguracja Tasksel Ubuntu/Debian

Instalacja i konfiguracja Tasksel Ubuntu/Debian

Tasksel – narzędzie do instalacji gotowych pakietów, w tym DNS bind, LAMP oraz wstępnej konfiguracji.

Dostępne paczki:

 • Cloud oparty o eucalyptus, Bind 9 – Serwer DNS, LAMP – [Linux, Apache2, MySql, PHP], Mail serwer, OpenSSH serwer, PostgreSQL serwer, Serwer wydruku, Samba – serwer plików, Tomcat – java serwer, oraz upgrade do innych dystrybucji.

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet tasksel
  apt-get install tasksel

Używanie

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Wprowadzamy polecenie
  tasksel
 4. Wybieramy interesujące nas opcję strzałkami a zatwierdzamy je spacją – potwierdzamy enterem oraz przenosimy się między niektórymi opcja za pomocą tabulatora

Program pozwala na instalowanie oraz odinstalowanie pakietów.

LAMP – To pakiet serwerowy www. Dane publiczne znajdują się w /var/www.Do zarządzania MySQL najlepiej doinstalować phpmyadmin

Konfiguracja i instalacja serwera SSH na Ubuntu/Debian

Konfiguracja i instalacja serwera SSH na Ubuntu/Debian

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer.

Instalacja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Aktualizujemy bazę apt
  apt-get update
 4. Pobieramy i instalujemy pakiet openssh-server
  apt-get install openssh-server
 5. Gotowe, łączymy się z serwerem używając np. Putty – podając adres ip/nazwę hosta i port 22

Konfiguracja

 1. Uruchamiamy terminal (w środowisku graficznym – ctrl+alt+t)
 2. Uzyskujemy uprawnienia administratora
  sudo su
 3. Używając edytora graficznego (gedit) lub tekstowego (nano lub vi), wywołujemy aplikację oraz wprowadzamy ścieżkę do pliku
  nano /etc/ssh/sshd_config lub gedit /etc/ssh/sshd_config
  lub można użyć edytora opcji (o ile dostępny)
  man sshd_config
 4. Wprowadzamy zmiany
 5. Zapisujemy i restartujemy usługę ssh
  restart ssh

Więcej o SSH

Very simple and creative Clash royale hack - check it and use. | Catch super pokemons and use Pokemon GO hack - universal online application.