OGÓLNE WARUNKI UMÓW FILIPCZYK.NET
v 1 – obowiązuje od 24 sierpnia 2018r.

 

Marka Proud Media wraz ze stroną www.proudmedia.eu należy do FILIPCZYK.NET.
Jeżeli nastąpi edycja OWU – zostanie dodany link poniżej do wersji z odpowiedniej daty.
Integralność OWU można zachować dodając wydruk jako załącznik do Umowy.

Archiwum:
Brak wersji.

§ 1 [Definicje]

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Filipczyk.net określenia posiadają następujące znaczenie:

 • OWU – niniejsze Ogólne Warunku Umów Filipczyk.net, które zamieszczone są na stronie internetowej Filipczyk.net, określające prawa i obowiązki stron Umowy.
 • net – Szymon Filipczyk, prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z wpisem w CEIDG pod firmą „Filipczyk.net Szymon Filipczyk” pod adresem ul. E. Plater 18A, 43-300 Bielsko-Biała, posiadający NIP: 5472198779.
 • Klient – podmiot zawierający Umowę z Filipczyk.net na wykonanie usług, w szczególności usług pozycjonowania, SEO lub zabezpieczeń IT.
 • Umowa – każda umowy o świadczenie usług zawarta pomiędzy Filipczyk.net i Klientem, w szczególności usługa pozycjonowania, SEO lub zabezpieczeń IT.
 • Strony – Filipczyk.net oraz Klient.

§ 2 [Obowiązywanie OWU]

 1. OWU stanowią integralną część każdej Umowy pod warunkiem powołania się w Umowie na zapisy OWU. W przypadku gdy do zawarcia Umowy dochodzi na skutek złożenia przez Klienta zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Filipczyk.net OWU mają zastosowanie jeśli tak zaznaczono w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, a Klient niezwłocznie nie wniósł zastrzeżenia co do obowiązywania OWU lub ich poszczególnych zapisów.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i zapisami Umowy, zapisy Umowy mają pierwszeństwo zastosowania.
 3. Strony Umowy obowiązują OWU w brzmieniu z dnia zawarcia umowy, chyba, że Strony uzgodnią inaczej w trakcie realizacji Umowy.

§ 3 [Obowiązki Stron]

 1. net zobowiązuje się do wykonania Umowy z dochowaniem należytej staranności, z zachowaniem terminów w niej określonych.
 2. Klient zobowiązuje się przekazać Filipczyk.net wszystkie informacje, materiały, urządzenia niezbędne do wykonania Umowy niezwłocznie po otrzymaniu prośby ze strony Filipczyk.net. Opóźnienie Klienta w przekazaniu powyższych informacji i rzeczy będzie skutkować automatycznym wydłużeniem o okres tego opóźnienia wszystkich terminów wiążących Filipczyk.net zgodnie z Umową.
 3. Umowa zostanie wykonana przez Szymona Filipczyka, jego pracowników lub osoby z nim współpracuje na podstawie odrębnych umów, przy czym za działania i zaniechania tych osób Filipczyk.net ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania w całkowitej poufności wszystkich informacji przekazanych sobie w związku z realizacją Umowy, chyba że do ujawnienia informacji zobowiązane będą zgodnie z przepisami prawa. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również bezterminowo po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. Strony zobowiązują się, że obowiązek zachowania poufności wiązać będzie również ich pracowników oraz osoby przy pomocy, których realizują Umowę. Za działania i zaniechania tych osób Strony odpowiadają jak za działania własne.

§ 4 [Komunikacja]

 1. Strony dopuszczają możliwość prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną na adres pocztowe wskazane w Umowie.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o każdej zmianie swojego adresu lub adresów e-mail, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia wysłanego na ostatni znany adres drugiej Strony.

§ 5 [Płatności]

 1. Za wykonanie usług Filipczyk.net otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w Umowie. Kwoty określone w Umowie są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
 2. Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury za wykonane usługi wyłącznie w formie elektronicznej na adres kontaktowy podany w Umowie.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Filipczyk.net podane na fakturze, w terminie 7 dni od dnia wysłania faktury Klientowi zgodnie z ust. 2.
 4. Momentem zapłaty będzie dzień uznania środków na rachunku bankowym Filipczyk.net.
 5. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia przekraczającego 30 dni Filipczyk.net uprawniony będzie według swojego wyboru do wstrzymania się z realizacją Umowy do czasu otrzymania zapłaty całości zaległego wynagrodzenia lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności faktury Filipczyk.net będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6 [Umowy pozycjonowania i SEO]

 1. Usługi pozycjonowania świadczone przez Filipczyk.net polegają na podejmowaniu odpowiednich działań mających na celu jak najlepsze wypozycjonowanie wyników organicznych w wyszukiwarce Google oraz pozycji w mapach lokalnych Google.
 2. Usługi SEO świadczone przez Filipczyk.net polegają na prowadzeniu prac programistycznych, który celem jest taka optymalizacja strony internetowej Klienta, aby jak najlepiej wypozycjonować ją w wynikach wyszukiwania Google oraz mapach lokalnych Google. Świadczenie usługi SEO wymaga przekazania Filipczyk.net danych dostępowych do strony www Klienta, na co Klient wyraża zgodę.
 3. W przypadku gdy wynagrodzenie Filipczyk.net zostało uzależnione w Umowie od efektów pozycjonowania:
  • efekty te będą obliczane na podstawie niezależnego od Stron narzędzia internetowego SEO-STAT.PL, które to monitoruje, rejestruje i analizuje codzienne pozycje pozycjonowanej strony, a do którego to Klient otrzyma dostęp niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
  • po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Filipczyk.net prześle Klientowi raport z SEO-STAT.PL, z którego będzie wynikać jakie pozycje w poszczególnych dniach miesiąca osiągała strona www w wynikach wyszukiwania Google. Klient ma prawo zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień. W przypadku braku skorzystania z tego uprawnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu uznaje się, że Klient zaakceptował przesłany mu raport bez żadnych zastrzeżeń.
  • net wystawi fakturę niezwłocznie po zaakceptowaniu raportu przez Klienta.
 4. net dochowa wszelkich starań w celu jak najlepszego wypozycjonowania strony www Klienta, jednakże nie gwarantuje osiągnięcia określonej pozycji w wynikach wyszukiwania Google. Filipczyk.net nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • wprowadzenie przez Google zmian w funkcjonowaniu wyszukiwarki (np. zmian algorytmów), które mogę spowodować spadek pozycji w wynikach wyszukiwania;
  • działania Klienta lub osób trzecich ingerujących w stronę www Klienta;
  • spadek pozycji w wynikach wyszukiwania powstały z powodu braku współdziałania ze strony Klienta, w szczególności braku przekazania Filipczyk.net informacji lub danych dostępowych do strony www.
 5. Jeżeli inaczej nie postanowiono w Umowie Umowa na usługi pozycjonowania może być wypowiedziana przez każdą ze Stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 7 [Umowy wykonania zabezpieczeń IT]

 1. [W budowie] – dodane wraz z aktualizacją OWU

§ 8 [Odpowiedzialność Filipczyk.net]

 1. Poza przypadkami winy umyślnej, odpowiedzialność Filipczyk.net z tytułu realizacji Umowy ograniczona jest do przypadków rażącego niedbalstwa, do wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie nie więcej jednak niż 10.000 zł. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy jednak sytuacji gdy Klient jest konsumentem.
 2. net nie ponosi odpowiedzialności za przypadki naruszenia praw osób trzecich, w szczególności naruszenia praw autorskich, własności przemysłowej lub danych osobowych, gdy do tego naruszenia doszło na skutek wykorzystania informacji, materiałów lub urządzeń przekazanych mu przez Klienta. W sytuacji wystąpienia roszczeń osób trzecich względem Filipczyk.net Klient zobowiązany będzie zwolnić Filipczyk.net z jakiejkolwiek odpowiedzialności i zwrócić Filipczyk.net wszelkie koszty związane z roszczeniami osób trzecich.
 3. net nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do systemów i urządzeń wynikłych z działań lub zaniechań Klienta.

§ 9 [Naruszenia Umowy]

 1. Strony dochowają wszelkich starań, aby realizacja Umowy przebiegała w sposób niezakłócony. W szczególności zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich przeszkodach napotkanych w trakcie wykonywania Umowy.
 2. W przypadku gdy wykonywanie umowy przez Filipczyk.net jest niemożliwe ze względu na brak przekazania przez Klienta materiałów, informacji, urządzeń bądź danych dostępowych do systemów informatycznych Filipczyk.net po uprzednim wezwaniu Klienta drogą elektroniczną do współpracy i wyznaczeniu Klientowi terminu nie krótszego niż 7 dni, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta. W takim przypadku Filipczyk.net sporządzi inwentaryzację usług wykonanych do momentu wypowiedzenia umowy, którą przekaże Klientowi wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za wykonane usługi.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Klient wyraża zgodę na publikowanie przez Filipczyk.net informacji o świadczeniu usług na rzecz Klienta, w szczególności poprzez umieszczenie nazwy Klienta, jego logotypu oraz linku do strony www Klienta na liście referencyjnej Filipczyk.net znajdującej się na jego stronie www. Klientowi przysługuje prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie.
 3. W przypadku gdy realizacji będzie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych Strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 4. W sytuacji gdy Klientem jest przedsiębiorca wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Filipczyk.net, która mieści się w m. Bielsko-Biała.
 5. W przypadku nieważności któryś z postanowień OWU wskutek wprowadzenia nowych przepisów prawa, pozostałe postanowienia OWU nie tracą swojej ważności.

 

Very simple and creative Clash royale hack - check it and use. | Catch super pokemons and use Pokemon GO hack - universal online application.