Konfiguracja interfejsów sieciowych

 1. Edytujemy
  sudo nano /etc/network/interfaces
 2. Konfigurujemy interfejs który będzie bramą domyślną dla sieci (np. dla LANu) w poniższym przykładzie jest to eth2 – jeżeli inna to wprowadzamy jej nazwę.
  Dodajemy:
  auto eth2
  iface eth2 inet static
  address 172.16.0.1
  netmask 255.255.0.0
  network 172.16.0.0
  broadcast 172.16.255.255
  przykład jest dla sieci 172.16.0.0/16

Ustanawiamy przekazywanie ipv4

 1. edytujemy
  sudo nano /etc/sysctl.conf
 2. usuwamy „#” lub wprowadzamy ręcznie linijkę
  net.ipv4.ip_forward=1

Ustanawiamy przekazywanie pakietów do wyznaczonego interfejsu – iptables

 1. Edytujemy
  sudo nano /etc/rc.local
 2. dodajemy przed exit 0 linijki, eth1 jest to interfejs do którego mają „płynąć” pakiety z interfejsu bramy domyślnej np. eth2
  iptables -P FORWARD ACCEPT
  iptables –table nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

Instalacja i konfiguracja serwera DHCP

 1. Instalacja serwera dhcp
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install isc-dhcp-server
 2. Usuwamy podstawową konfiguracje
  rm /etc/dhcp/dhcpd.conf
 3. Edytujemy
  nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
 4. dodajemy linijki:
  ddns-update-style none;
  option domain-name “lan.local”;
  option domain-name-servers 172.16.0.1, 8.8.8.8;
  default-lease-time 3600;
  max-lease-time 7200;
  authoritative;
  log-facility local7;
  subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
  range 172.16.1.1 172.16.1.250;
  option subnet-mask 255.255.0.0;
  option broadcast-address 172.16.255.255;
  option routers 172.16.0.1;
  }
 5. Ustanawiamy interfejs serwera dhcp – edytujemy
  nano /etc/default/isc-dhcp-server
 6. dodajemy do INTERFACES=”” nazwę naszego interfejsu, np.:
  INTERFACES=”eth2″
 7. Restartujemy serwer
Very simple and creative Clash royale hack - check it and use. | Catch super pokemons and use Pokemon GO hack - universal online application.